“Online portfolios: Use of ICT for the registration and assessment of lifelong learning”

CEFE Macedonia беше дел од тренингот “Online portfolios: Use of ICT for the registration and assessment of lifelong learning” кој се одржа во Каламата

Грција од 23ти до 30ти Април 2017. Целта на овај тренинг курс беше да се истражува уптребата на онлајн портфолија како на алатка за запишување, потврдување и презентирање на вештини стекнати преку неформално образование и доживотно учење, да се истражува улогата на нови технологии која може да игра улога во можностите за вработување кај младите луѓе. Преку овај тренинг курс учесниците имаја можност да научат повеќе алатки за креирање на онлине портфолија кои можат да ги користат за различни цели, да ги надоградат своите вештини во креирање на професионални мотивациони писма и лични биографии, како алатки кои те приближуваат до маркетот на трудот.

Огранизатор на овај тренинг кој е подржан од програмата Еразмус плус е
организацијата K.A.NE <http://K.A.NE> ., Social Youth Development
(www.ngokane.org <http://www.ngokane.org> ).