„5. Тренинг за идни амбасадори на претприемништво”

Финансиран од: Ерасмус + КА 1

Период на реализација: 01.06.2015 – 01.10.2016

Организатор: LIFOS Youth Group – Kaysery, Turkey

Реализатор: ЦЕФЕ Македонија.

Цел: создавање на компетентни тренери и лидери да бидат лиценцирани тренери за претприемништво користејќи ја светски познатата ЦЕФЕ методологија.

Посебни цели:

  • Зголемување на компетентноста на учесниците за примена на ЦЕФЕ методологијата.
  • Доближување на новите алатки и вежби на методата и развој на способностн за креирање на нови вежби и програми за обука.
  • Набљудување и сетификација на учесниците за да станат лиценцирани ЦЕФЕ тренери кои ќе работат на национално и меѓународно ниво.
  • Зајакнување на капацитетите на организациите во процесот на преземање активности за справување со растечката невработеност на младите, подигнување на нивните капацитети за реализирање на обуки за претприемништво, генерирање приходи и отворање врати за нови меѓунаросдни соработки на слични теми.
  • Зајакнување на мрежата на ЦЕФЕ организациите низ Европа и земјите партнери.
  • Изградба на заеднички идеи и проекти за мултиплицирање на настани.