SE4You – Социјално претприемништво за млади

Овој проект има за цел да обедини 6 партнерски организации од различни земји кои сакаат да го промовираат самовработувањето преку подигање на свеста за социјални теми, зајакнување на учеството на младите и помагање на нив да станат одговорни активни членови на нашето општество преку збогатување на нивните компетенции.

SE4You (Социјално претприемништво за млади) има за цел да ги поддржи младите луѓе кои сакаат да учат и растат и професионално и лично, грижејќи се за другите и за нивната околина. Проектот ќе создаде онлајн заедница за охрабрување на младите за самовработување во нивните локални заедници, како и да ги зголемат своите претприемачки вештини со цел да се подобри социјалната економија на земјите учеснички и на Европа како целина.

Целите на проектот се опремување на младите со специфични компетенции и вештини за водење на сопствени социјални претпријатија.

Специфичните цели на проектот се:

 • Да ги опреми и поддржи младите со знаење, клучни компетенции и алатки поврзани со социјалното претприемништво и социјалните иновации потребни за претворање на претприемачките идеи во социјални почетни компании, со цел справување со предизвиците и проблемите идентификувани во нивните заедници;
 • Да разменат искуства и практики поврзани со социјалното претприемништво и социјалните иновации меѓу организациите не само активни во областа на младите, туку и во други сектори од различни социјални и културни контексти во Европа;
 • Да се развие специфичен сет на алатки засновани на неформално учење со цел развој на трансверзални и основни вештини на младите со помалку можности;

Главната целна група на проектот се млади луѓе кои имаат интерес за социјално претприемништво.

Продукти на проектот:

 • Патоказ за создавање на вашето социјално претпријатие во 10 чекори
 • Курс за градење капацитети на самовработувањето за одржлив раст што ќе ги олесни иновативните практики на учење во образованието за социјално претприемништво преку развој на наставни програми и збир на упатства, етика и идеи
 • Биро за социјално претприемништво, кое ќе обезбеди информации и дефиниција за помош што ќе работи на партнерски јазици.

Очекувани резултати се следниве:

 • Висок квалитет на материјал за обука за социјално претприемништво во иднина;
 • Негување на професионалниот развој на младите што резултира во нивно економско учество во општеството;
 • Подобрени нивоа на вештини за вработување кај младите;

Влијание врз учесниците (млади):

 • Стекнување нови вештини и способности во областа на социјалното претприемништво;
 • Поттикнување на креативноста, иновативноста, учеството, различноста и социјалното вклучување на младите.
 • Развој на самосвест за нивните природни таленти и способности;
 • Развој на мрежата на европски социјални претпријатија (преку Бирото) преку запознавање со пристапите кон основање на социјални претпријатија;

Влијание врз заедницата:

 • Зајакнување на улогата на младинските организации во личниот развој на младите во животот на заедницата и економскиот раст;
 • Идентификување на социјалните проблеми на заедницата и изнаоѓање решенија за овие проблеми;
 • Подобрување и олеснување на дијалогот помеѓу младите и локалните власти / субјекти преку неформални методи;

Влијание на национално ниво:

 • Локалните власти ќе имаат можност да ги прошират своите стручни знаења со усвојување нови пристапи во нивните практики.
 • Младински организации кои се активни на регионално / национално ниво ќе имаат пристап до Help Desk кој содржи материјали подготвени за употреба, кои можат успешно да се интегрираат во нивнито менторски програми или во нивните воннаставни активности со цел да им се обезбеди на младите потребна помош и поддршка при одлучување за нивната иднина.

На ниво на ЕУ, влијанието на проектот ќе добие форма на вмрежување со други региони / земји.

 • Преквалификација и подобрување на компетенциите на младите во областа на социјалното претприемништво
 • Воспоставување ефективна методологија за обука во социјалното претприемништво за заинтересирани лица, што резултира во подобрување на нивните преносливи вештини и компетенции.
 • Справување со невработеноста на младите и зајакнување на социјалната кохезија.

Иновативноста и додадената вредност на проектот лежи во самиот факт дека тој не сака само да ги обучи и зајакне младите, туку и да го подобри разбирањето на феноменот на социјално претприемништво и неговиот потенцијал во областа на младите и неформалното образование во Европа.