Успешно спроведена работилницата Theory of Change

На 14 и 24 декември, тимот на InCARE од Министерство за труд и социјална политика и Црвен крст на Република Северна Македонија ја спроведоа работилницата Theory of Change која беше фокусирана на елаборирање на визијата за долгорочна нега и нејзин развој во земјата. Модератор на оваа работилница беше Јован Сталевски од ЦЕФЕ Македонија кој заедно со тимот на InCARE ќе креираат Theory of Change Map која ќе биде наменета за услугите за долготрајната нега во Македонија.

На работилницата присуствуваа 23 лица кои ги претставуваат националните и локалните власти, институции, истражувачи, невладини даватели на услуги, негуватели и корисници на долготрајна нега.

Работилницата беше одлична можност за мултидисциплинарна размена и заедничка работа. Учесниците беа вклучени во пленарни и вонредни дискусии. Главните точки од работилницата беа имплементирани во Theory of Change Map која беше финализирана во текот на вториот ден, на 24 декември во онлајн формат.

На самата работилница беа покренати голем број прашања поврзани со достапноста и квалитетот на услугите за долгорочна нега низ целата земја, вклучително и подобрување на работните услови и мотивацијата на негувателите. Постигнат е важен напредок во текот на изминатите неколку години во воспоставувањето социјални услуги засновани во заедницата, но има долг пат кој треба да се оди. Соработката меѓу социјалните и здравствените сектори е важна и треба да се зајакне.

Мнозинството учесници го препознаа потенцијалот на „копчето за итна помош“ (пилот-проектна компонента) како дополнителна услуга за социјална грижа за пополнување на празнините во обезбедувањето на долготрајна нега, притоа почитувајќи ја строгата регулатива за здравствена заштита. Theory of Change работилницата беше искористена и како можност за ширење информации за проектот и тековната анкета.